* పల్లె సందడి *; - కోరాడ నరసింహా రావు !
వానకురిసి... వచ్చిన వరదలో 
   చేపలెన్నొ కొట్టుకొచ్చెను 
తేరగా వచ్చిన చేపలు పట్టగ 
.  పల్లె జనం పరుగులు తీసెను!

గెంతుతున్న చేపలు చూసి..... 
  పిల్లలుకూడా గెంత సాగెను  
 చేతికిదొరికిన చేపలుపట్టుకు 
. పిల్లలు,పెద్దలు ఇళ్లకు చేరెను!

లచ్చమ్మ బొచ్చు చేపను... 
  ముక్కలన్ని ఇగురుచేసెను 
  ములక్కాడ, టమాటాలతో... 
బుర్రలు,తోకలు పులుసు పెట్టె!

బుచ్చమ్మ బంగారుపాపను 
 మషాల పెట్టి వేపుడుచేసెను 
చక్రంలాంటి చేప ముక్కను 
చిట్టి, లొట్టలేసుకు తినెను !

ఒకరింట మారుపులు 
.వేరొకరింట సవడలు  
.  ఘమ, ఘమలాడే వాసనలు 
     ఇంటింటా గుభాళించెను !

చేపలు దొరకని వారికి కొందరు 
 పోరట గా కూరలు ఇచ్చెను 
   ఆరోజు అందరిళ్ళలో... 
    చేపలకూరలుసందడిచేసెను 

పల్లె అంతా ఆనందంతో.... 
  పండుగరోజులు గుర్తుచేసెను 
    పిల్లలంతా  మరోమారు 
     వానరాకకై ఎదురుచూసెను!
    *******

కామెంట్‌లు