మన'సు' వరం - మన సురవరం;-ఉమామహేశ్వరి యాళ్ళ.విశాఖపట్టణం
రాజకీయ సాంఘిక చైతన్యమతడు
బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి ఆతడు
గోల్కొండ కవుల చరిత్ర లిఖితకారుడు
ప్రజల కడగండ్లకి చలించిన మానవీయుడు
తెలంగాణ నేలకి మకుటాయమానమతడు

బహుభాషా కోవిదుడైన సరస్వతీ పుత్రుడు
తెలంగాణ సాహితీ వినీలాకాశాన వైతాళికుడు
పత్రికలు లేనికాలాని పత్రికలు నెరపినాడు
సంపాదకుడై ప్రజను చైతన్యమొనరించినాడు
అనేక ఉద్యమాలలో భూమికైన రచనలిచ్చినాడు

నిజాం నిరంకుశానికి వ్యతిరేకైనాడు
తెలుగు ప్రజ అణచివేతలని ప్రశ్నించినాడు
రాజకీయపు చీకటి బజారులో తాను
ఏనాటికీ ఇమడలేనన్న నిజాయితీపరుడు
మిత్రునితో చెప్పుకుని కలతచెందిన వధాన్యుడు

తొలి ఆంధ్ర సభకి అద్యక్షుడాతడు
ఉపన్యాసములన్ని తెలుగులో ఉండాలంటు
తెలుగు భాషాభిమానం చాటిన ఘనుడతడు
వారి జీవితం సర్వతోముఖ సాంఘిక సాహిత్య
ఉద్యమ కారుడై నేటికీ ఉదాహరణగా నిలిచినది
ఆతడే మరెవరో కాదు మనసు వరంగా పొందిన 
మన సురవరం ప్రతాపరెడ్డిగారు.


కామెంట్‌లు