భారత ఖ్యాతి(గేయం);-:-దుగ్గి గాయత్రి,
భారత పతాకము ఎగిసి
మింటిని అంటెను చూడర
స్వేచ్చా వాయువు వీచెను
పసినవ్వులు విరబూయగ 
                                      ౹౹ భారత౹౹
చేయి చేయి కలిపి జోత
లిడ జనని ఉల్లముప్పొంగ
అడుగు అడుగు కలిపి నడిచి
భారత ఖ్యాతిని నిలుప
                                    ౹౹భారత౹౹
గొంతు గొంతు చేర్చి విజయ
శంఖారావమ్ము లూద
త్యాగమూర్తుల త్యాగమె
ఫలించె నేటి తరానికి
                                   ౹౹భారత౹౹
       :-దుగ్గి గాయత్రి,
           టి.జి.టి.తెలుగు,
            (గ్రా)కల్వకుర్తి,
            (జి)నాగర్ కర్నూల్,
            (రా)తెలంగాణ.

కామెంట్‌లు