కల్పవల్లి --ఆట వెలది పద్యాలు ---ఎం. వి. ఉమాదేవి
ఆమె కెవరు సాటి యాదరించుటలోన
కన్నతల్లి మనకు కల్పవల్లి 
సూర్య చంద్ర కళల సుందర వదనమ్ము 
శాంతినిచ్చు నమ్మ సర్వులకును !

తప్పుజేయగాను దండించు తల్లిగా 
మంచిచెడులు నేర్పి మహినిగెల్వ 
గుండెధైర్యమిచ్చు గుడిలేని దేవత 
పూల కొమ్మ వలెను పుల్కరించు !!

తలకునూనె రాచి తలయంట పండగన్ 
పెద్దబిడ్డలైన పెనగుప్రేమ 
నున్నదానిలోన నుత్సాహ భరితమ్ము 
తరువువలెను త్యాగి తల్లియగును !!

కామెంట్‌లు