నానీలు :-కోరాడనరసింహారావు

 పట్టపగలే...రోడ్లన్నీ 
   నిర్మానుష్యం !
     జనం లో భయం 
      ఎండలలా మండుతున్నై  !
    *******
మేనెల,మిట్టమధ్యాహ్నం 
   కాళ్లకు చెప్పులులేకుండా... 
      నడాలా .... !?
        అంత శిక్షే... !!
     ********
ఒంట్లో నీరంతా.... 
   చెమటై..పోయింది 
     ప్రాణం పోతుందేమో 
        ఎదురుగా చలివిoద్రం! 
    *******
ఉక్కు లాంటోడు 
  కుప్పకూలిపోయాడు !
    అయ్యో... ఎలా... !? 
      వడదెబ్బ తగిలింది !
   *******
నీకేంకావాలి... ?
   ఏదడిగినా ఇస్తా... !
      బిందెడు నీళ్లు ....... 
        అవి మాత్రం అడగకు !!
    *******
నీ ళ్లలా తాగేస్తున్నావ్ !
   భోజనం చెయ్యవా... !?
       ఏదీ.... తినాలి..... 
          అనిపించడంలే!!
    ******
కామెంట్‌లు