చిత్ర స్పందన //;-టి. వి. యెల్. గాయత్రి.పూణే. మహారాష్ట్ర.
 కందము //
ఎండా కాలము వచ్చెను
మండుచు వాయువులు వీచ మహిలో మనుజుల్
గండము దాటగ చల్లని
కుండలలో జలము ద్రావి కుశలము పొందన్ //


కామెంట్‌లు