చిత్రకవిత :-@ పద-పద మంది పల్లె... !@ కోరాడ నరసింహా రావు !

 పెరటిచెట్టు గల - గల లు...
   పక్షుల కిల - కిల లు...
     కావ్ - కావ్ మను కాకులు... 
        కొక్కొరో కో   యని కోడి...
పల్లె ను మేలుకొలిపెను  !
   బారెడు పిద్దెక్కి పోయే..... 
     లే లెండని...పద - పద మని
       పనులు పిలిచెను !
  కర్షక, కార్మిక, శ్రామిక శక్తులన్నీ
    వడి-వడి గా... కదలివెళ్లెను!
జోడెడ్లబండిమీద...చలిదిప్పటి
కప్పుకున్న  ఇల్లా లితో కలిసి.. 
రైతు బయలుదేరెను... !
   ధాన్యాగారములు... మన     పల్లెసీమలు.... !
  ఆహరహమూ శ్రమించే... 
 అన్నదాతలే...మనరైతన్నలు!!
కలకాలం మనపల్లెలు... 
   పచ్చదనంతో... విలసిల్లాలి !
పాడి,పంటలతో... మనదేశం 
సౌభాగ్యసీమ కావాలి !!
     ******
కామెంట్‌లు