లలితగీతం:- ఓ కాలమా... -- కోరాడ నరసింహా రావు !

 పల్లవి :-  
అనుక్షణంమారుతూ,ఆగకపరు గెడుతూ సాగిపోవు కాలమా !
మరల మంచిరోజులెపుడమ్మా?
మాకు మంచిరోజులెపుడమ్మా! 
       "అనుక్షణం మారుతూ... "
చరణం :-
ప్రతికూలాలన్నిటినీఅనుకూలం
చేసుకుని,పామరత్వమునువీడిప్రగతిపదంలో నడచి... 2   
సకలప్రాణికోటిలోమహోన్నతుడు మనిషే నని నిరూపించుకుం టిమే.... ! ఈ దుస్థితి ఏమిటీ !?
     "అనుక్షణం మారుతూ... "
చరణం :-
          అంతా మాఘనతె యని 
విర్రవీగితిమనా...కన్ను - మిన్ను గానక ప్రవర్తిం చితిమనా... 
నీ మహిమను తెలియజెప్పి.... 
మా కనులను తెరిపించుటకా 
ఇన్నిన్ని కష్టాలను కలిగించు చుంటివీ... !  
         ఓ కాలమా.... !  మము కరుణించుమా !!నీ చక్రభ్రమ ణంతో... మాకు మంచిరోజు లను తెమ్మా..... సుఖశాంతుల నిమ్మా....మాకుసుఖశాంతులనివ్వమ్మా.... !!
     ********
కామెంట్‌లు