చిత్రకవిత :- * తల్లి అడ్డాల లో-- కోరాడ నరసింహా రావు... !
 బిడ్డ ఆరోగ్యం......తల్లి అడ్డాల లోనే !
    నూనెతోఒళ్ళురాసి...నలుగుపెట్టి... చేదు పట్టి... చేయించే కస రత్తు.,బిడ్డలఉల్లాసానికి,ఉత్సా  హానికి  ఊపిరి వంటిదే... !
ఎముకల ధృడత్వానికీ...అంద మైన కండరాలకూ...చక్కని రక్త
ప్రసరణకూ,మెదడులో చురుకు  దనానికీ ... అమ్మ అడ్డా లే ..... 
వ్యాయామ శాల.... !
    అమ్మచేత కాపించు కునే... 
బిడ్డలదే కదా అదృష్టం !
    ఈ భాగ్యానికి నోచని       పురిటికందు లెందరో.... !

కామెంట్‌లు