జీవితం ఓ సవాలే!;-డా.పి.వి.ఎల్.సుబ్బారావు.
             2.ప్రకృతి!

4.నాగలో, ట్రాక్టరో!
   తనమీద నడిస్తేనే!
  పంటివ్వ సిద్ధమయ్యే "నేల"!
  జీవితం ఓ సవాలే!

5.విత్తనం మొలకై!
    లోనికెళ్ళి వేరుగా!
    నేరుగా పైకెదిగే "చెట్టు"!
    జీవితం ఓ సవాలే!

6.మట్టి ముద్ద కుమ్మరి!
   చక్రం పై తిరిగి తిరిగి!
   కుండవ్వడం,"మట్టి "!
   జీవితం ఓ సవాలే!

7.భూమిపై మరిగి!
    ఆవిరయి చేరి నింగి!
    కురిసే,"నీటి చుక్క"!
    జీవితం ఓ సవాలే!

8.దాహమేస్తున్నా సహించి!
    "స్వాతి " వానకై,
                      పరితపించి!
   నిరీక్షణ దీక్షలో "చేతకపక్షి"!
    జీవితం ఓ సవాలే!
_________
       (కొనసాగింపు)


కామెంట్‌లు