అల్లరి (బాలగేయం);-:- డా.గౌరవరాజు సతీష్ కుమార్.

 మామా మామా
చందా మామా
పిండీ ఆరా బోసీనట్టూ 
వెన్నే లంతా గుమ్మారించే 
బాబూ పాపా రారండీ 
చల్లానైనా వెన్నెల్లోనా 
ఆటాలాడూ కుందామూ 
పాటా పాడూ కుందామూ 
అల్లారెంతో చేద్దాము !!

కామెంట్‌లు