నిజ బంధువితడే.!@- కోరాడ నరసింహా రావు

 అమ్మ తరపు వారిందరు.... !
అయ్య తరఫువా రందరు... !!ఆ బంధువు లందరూ.....    ఎందరున్నా...., 
   కలిమిలో... వదలక, లేమిలో 
ముఖం చాటేసుకు  తిరిగే వారే ... ఎందరో !
   మనకు కష్టాల్లోఆదుకునేవారే
మన నిజమైన బంధువులు ! వారికి మనతో యే రక్తసంబంధ మూ...లేకపోయినా...మానవతా దృష్టితో సహాయం చేస్తారు 
మన ఆపదలో... బంధువై... 
మనకు ఆపద్బాంధవులు గా.... జన్మాoతం  వరకూ గుండెల్లో ఉండిపోతారు.... !
  ఆపదలో  ఆదుకోటానికీ... చేయూతనిచ్చి సహాయాన్ని అందించటానికి... రక్త సంబం  ధీకులో, చుట్టాలో, పక్కాలో.... 
కానక్కర్లేదు... !
    ఎదుటి మనిషి కష్టానికి కరిగి పోయే మనసుంటే చాలు... !
   ఆపద్బాంధవుడంటే... మనిషి రూపంలోవచ్చినభగవా నుడు...! అందరూ కాలేరుగా !!
   దేవుడంటే... ఎక్కడో లేడు., 
ఇలా...మనిషిరూపంలో,ఇక్కడే
సాటిమనుషుల్నిఆపదల్లో ఆదు కుంటూ ఈ మనిషిలోనే...... ఉన్నాడు !! ఆపద్బాంధవునిగా 
పిలువబడుతూ.... !
      ********
కామెంట్‌లు