వాలు కుర్చీ ;-ఎం. వి. ఉమాదేవి
సమ్మోహనాలు (687-94)
===============
వాలుకుర్చీ చూడు 
చూడ ఠీవిగ నేడు 
నేటికీ రాజసం వొలికేను ఓ వనజ !

,విశ్రాంతి సాధనము 
సాధనకిది మూలము 
మూలమై వ్రాతలకు అనుకూలమే వనజ !

ఇంటి యజమాని కిది 
ఇది హోద నిచ్చింది 
హోదాకు తగినట్టు  కచేరీ ఓ వనజ !

చేతులకాధారము 
ఆధార శోభితము 
శోభితము ఆలోచనలు కూడునో వనజ !

ముందున్న చినబల్ల 
బల్లపై లెక్కల్ల 
లెక్కలను వేయుదురు నిమ్మళంగా వనజ !

దర్జాకి ఒక రూపు 
రూపుల సోకు చూపు 
చూపుతూ ఒక పలకరింపగును ఓ వనజ !

నిద్రకిది వీలగును 
వీలు చిరు కునుకగును 
కునుకుతీసిన తృప్తి కలుగునే ఓ వనజ !


కామెంట్‌లు