మాయా సమ్మోహనం@ కోరాడ నరసింహా రావు
 స్త్రీ... పురుషుడు... పంచ భూతాల ప్రకృతితోనే సృష్టి !
సృష్టికి అందాన్నిచ్చేవి .... 
   ఆనందాన్ని నిర్వచించేవి ఇవే 
నిరంతర గతిశీల  కాలంలో.... 
 అనంతంగా నిలిచే అందాలివి!
ప్రేమానుబంధాలు.... 
   మోహావేశాలు.... 
      మమకారవికారాలు...
         సుఖ - దుఃఖాలు.... 
            ఖేద - మోదాలు.....
                ఆశ -  నిరాశల..... 
                  మాయాజాలమిది!
సత్యాసత్యాలు తెలుసుకోగల జ్ఞానులకు..ఇదొక వీక్షించే నాట
కం.... !
    అవివేకులు, అజ్ఞానులకిదే...
నిత్యము, సత్యమనిపించే...... 
మాయా సమ్మోహనం !!
.      ******

కామెంట్‌లు