* నిజమైన నావికుడు * కోరాడ నరసింహా రావు
 ఏటిలో  పడవ ప్రయాణమే... 
   మనిషి జీవితం.... !
సాఫీగా  సాగుతున్నంత సేపూ 
   ఆనందమె... !
హఠాత్తుగా వీచే గాలులకు.... 
  తెప్ప  ఆకులా అల్లాడినపుడే 
     మనసులో అలజడి..... 
        మనిషిలో  ఆందోళన !
ఓడ నడిపేవాడి సామర్ధ్యం... 
 అపుడే తెలుస్తుంది.... !
   తెలివిగా తెడ్లువేసి.... 
     తెప్ప తిరగబడకుండా... 
       ఒడ్డుకు చేర్చేవాడే.... 
         నిజమైన నావికుడు !!

కామెంట్‌లు