చిత్ర స్పందన /;-టి. వి. యెల్. గాయత్రి.పూణే. మహారాష్ట్ర.
 విరియంబారిన పూవులు
పరిచెను భువిపైన వివిధ వర్ణపు రాశుల్
మురిపెము కల్గెను గాంచగ
సురలోకపు శోభమించె సుమముల సౌరుల్ /


కామెంట్‌లు