లొల్లి ;-మంజుల సూర్య, హైదరాబాద్
 గీ లొల్లేన్దో సమజైతలేదు
ఎప్పుడు జూషినా పట్నంల 
బండ్లు తిరిగినట్టు  నెత్తిల గా తొలుసుడేందో
సెదపురుగుల్లా నలుసుడేందో
పిల్ల తల్లిని జూసి వొచ్చినట్లు
ఉత్తగ గూసుంటే ఉరుకురికి వస్తది
పన్లు జేస్తుంటే  దాని పని అది జేస్తనేవుంటది
చట్టం దాని పని అది జేసుకున్నట్ల
సల్లంగా యాడ గూసోనియ్యదు
మనిషికి చైన్ వడనియ్యదు
గందుకే దీని పని వడదమనుకున్న
కూసుంటి ముని లాగా కండ్లు మూసుకుని
ద్యాస పెట్టనింకే జూస్తి శాస మీద
ఇగ జూతునా టీవీల చానెళ్లు  తిరిగినట్ల
ఒకటి గాంగనే ఒక ఆలోషన్లు
యాడికి అయిపోని సీరియళ్ల లెక్క
దానికొక లెక్కలేదు పత్రం లేదు
ఐదు నిమిషాలు కూసుంటి గట్లనే
సప్పుడు జెయ్యకంటే నా మాట ఇనుడే లేదు
పాణం పరేషాన్ అయిపాయే 
ఆస్తుల కోసం కొట్లాడతం కులాల కోసం 
కొట్లాడతం
మరి మన ఆలోచన్లనెందుకు షేత్ల పెట్టుకొన్నింకే కొట్లాడమో
రేపైతే నేను  మల్ల గట్టిగ గూసుంట రాయిలెక్క
దీని సంగతేందో జూస్త
మీరుగూడ జెయ్యుండ్రి మల్ల

కామెంట్‌లు