బడిగంట ....!!---డా.కె.ఎల్.వి.ప్రసాద్.-హన్మకొండ.

 బడిగంట మోగింది 
ఆటవిడుపుకు 
విరామం పలికింది !
బడికి పోవాలనే 
పసిపిల్లల ఉత్సాహం 
బడికి పంపాలనే 
తల్లిదండ్రుల ఆరాటం 
ఈరోజుతో మొదలయింది !
మండినఎండలతో 
కాగిపోయిన శరీరాలతో
చిరుచినుకుల
చల్లని గాలులు
కాసింత ఉపశమనానికి 
నాంది పలికాయి ....!
రాబోయే బ్రతుకుబరువు 
మోయడం ....
పిల్లలకు ఇప్పటినుండే 
బడి సంచితో సాధన 
ఇప్పటినుండే మొదలు !
శ్రమించడం ఏమిటో ...
సమయ పాలన ఏమిటో ...
క్రమశిక్షణ ఏమిటో ....
అధ్యయన సమయం 
మొదలయ్యేది ఇప్పుడే !
పిల్లలేకాదు ....
తల్లిదండ్రులు సైతం ,
అప్రమత్తంగా -
వుండాలిసిందీ ....
ఇప్పటినుండే ......!!
                  ***
ఫోటోలో:
ఆన్షి.నల్లి.
సికింద్రాబాద్ (సఫిల్ గూడ)

కామెంట్‌లు