చిత్ర స్పందన /;-టి. వి. యెల్. గాయత్రి.పూణే. మహారాష్ట్ర.
 జలముల యందున భానుడు 
  వెలుగులు చిమ్మగ నెగసెను వింతగు శోభల్ 
మలిసంజె లోన నవ్వుచు 
పులకించిన నది కదిలెను భువికే సిరియై.


కామెంట్‌లు