ఎవరు నేర్పారమ్మా;-గుండాల నరేంద్రబాబు ఎం.ఏ (తెలుగు సాహిత్యం).,ఎం.ఏ (చరిత్ర).,ఎం.ఏ (సంస్కృతం).,బి.ఇడి.,
ఎవరు నేర్పారమ్మా
ఆ సూర్యునకూ 
 విశ్వకోటికి
వెలుగు లివ్వాలనీ

ఎవరు నేర్పారమ్మా
 చందమామకు
భూజనులకు 
హాయి నివ్వాలనీ

ఎవరు నేర్పారమ్మా
పూబాలలకు
పలుకు పలుకులో
మధువు లొలకాలనీ

ఎవరు నేర్పారమ్మా
 మేఘమాలకు
వర్షమ్ముతో 
హర్షమివ్వాలనీ

ఎవరు నేర్పారమ్మా 
 ఆ శునకానికి
విశ్వాసము
కలిగి ఉండాలనీ

ఎవరు నేర్పారమ్మా
ఆ చీమకూ
క్రమశిక్షణ
 కలిగి ఉండాలనీ


గుండాల నరేంద్రబాబు ఎం.ఏ (తెలుగు సాహిత్యం).,ఎం.ఏ (చరిత్ర).,ఎం.ఏ (సంస్కృతం).,బి.ఇడి.,

తెలుగు పరిశోధకులు  
శ్రీ వేంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయం,  తిరుపతి.
తేది:02-06-2022
సెల్: 9493235992.
\

కామెంట్‌లు