* రచనా చమత్కృతి *;-కోరాడ నరసింహా రావు !
 అరుణోదయ శుభవేళ... 
ఆ అందాలే  చూడాలి !
చీకటి ముసుగు దీసి ముస్తాబౌ 
ప్రకృతి రామణీయమె గాంచాలి 
నింగి,నేల,కొండ,కోన,చెట్టు     చేమ... అందాలను అద్దు  కొనగ..... సప్తవర్ణ శోభితమై ... 
       సుందర దృశ్యమ్మవును ! 
సృష్టికర్త భావజాల రచనా చమత్కృతి ఇది !రసిక హృదయ రంజితమై అలరారుతు ఉన్నది !!
      *****

కామెంట్‌లు