చిత్ర స్పందన /;-టి. వి. యెల్. గాయత్రి.పూణే. మహారాష్ట్ర.
 అన్న పానీయములు పెట్టి యన్న పూర్ణ
కొసరి వడ్డించె ప్రీతిగ మసలుకొనుచు 
భార్య హృదయము కనుగొని పరమ శివుడు
మురిపెముగ పెట్టె తన చేతి ముద్ద యొకటి //

కామెంట్‌లు