అయినా కవులకలములాగలేదూ;-గుండ్లపల్లి రాజేంద్రప్రసాద్, భాగ్యనగరం
అక్షరాలను అల్లెనూ
పదాలను పేర్చెనూ
పద్యాలను వ్రాసెనూ
కవితలను కూర్చెనూ 
 
అయినా కవులకలములాగలేదూ
ఆకవుల కవనకాంక్షతీరలేదూ

అందాలను వర్ణించెనూ
ఆనందాలను కలిగించెనూ
అంతరంగాలను తట్టెనూ
అందరిమదులలో తిష్టవేసెనూ

అయినా కవులకలములాగలేదూ
ఆకవుల కవనకాంక్షతీరలేదూ

శైలిని మార్చెనూ
వాడుకబాషను వాడెనూ
కల్పనలు చేసెనూ
భావకవితలు వ్రాసెనూ

అయినా కవులకలములాగలేదూ
ఆకవుల కవనకాంక్షతీరలేదూ

ప్రణయకవితలు వ్రాసెనూ
ప్రబోధకవితలు వ్రాసెనూ
పూలకవితలు వ్రాసెనూ
ప్రకృతికవితలు వ్రాసెనూ

అయినా కవులకలములాగలేదూ
ఆకవుల కవనకాంక్షతీరలేదూ

ప్రశంసలు పొందెనూ
పతకాలు గెలిచెనూ
పురస్కారాలు వచ్చెనూ
పాఠకులను మెప్పించెనూ

అయినా కవులకలములాగలేదూ
ఆకవుల కవనకాంక్షతీరలేదూ

అరణ్యాలను చూచెనూ
అందంగా అభివర్ణించెనూ
ఆకాశాన్ని చూచెనూ
అద్భుతంగా విరచించెనూ

అయినా కవులకలములాగలేదూ
ఆకవుల కవనకాంక్షతీరలేదూ

పల్లెలను చూచెనూ
జనపదాలు వ్రాసెనూ
పట్టణాలు చూచెనూ
జనులకవితలు వ్రాసెనూ

అయినా కవులకలములాగలేదూ
ఆకవుల కవనకాంక్షతీరలేదూ

ఆంగ్లకవితలు చదివెనూ
దేశభాషలకవితలు చదివెనూ
పాతకొత్త తెలుగుకవితలు చదివెనూ
అన్నీరంగరించి అద్వితీయకవితలు వ్రాసెనూ

అయినా కవులకలములాగలేదూ
ఆకవుల కవనకాంక్షతీరలేదూ

పుస్తకాలు ముద్రించెనూ
ముఖపుస్తకబృందాలలో పెట్టెనూ
కవితాపఠనాలు చేసెనూ
మిత్రసమూహాలకు పంపెనూ

అయినా కవులకలములులాగలేదు
ఆకవుల కవనకాంక్షతీరలేదూ


కామెంట్‌లు