మినీలు:-కోరాడనరసింహారావు

   * మన స్వాతంత్య్రం  *
          ******
వారుదొరతనాన్ని చూపించారు 
  మనం  జనబలంతో.... 
     బుద్దిచెప్పాం !
        మనస్వాతoత్య్రం... 
          మనకొచ్చేసింది... !!
       *******
      @ తెలువుతమ్ముళ్ళు @
           @@@@@@@
అన్నా... అన్నా  అంటారు..., 
  ప్రదక్షిణలు చేస్తారు...., 
      అవసరమనుకుంటే... 
         లేవలేనంతగా... 
            వెనుకనుండి..... తోసేస్తారు... తెలుగు తమ్ముళ్లు 
        ******
        (సత్యం )* సాక్ష్యం *
           *****
తప్పుల తప్పటడుగులు.... 
  ఎంత ఉన్నత శిఖరాలపై 
     ఉన్నవారినైనా.... 
       పాతాళంలో పడేస్తాయి !
          ఇది చరిత్ర చెబుతున్న 
            ( సత్యం ) సాక్ష్యం !!
     *******
కామెంట్‌లు