*వీరబ్రహ్మేంద్రస్వామి*;-మమత ఐలకరీంనగర్9247593432
 క.
అంతటి విజ్ఞాన ఘనుడు
వింతల విశ్వంబునెల్ల వివరింపంగన్
చెంతన పుత్రుని జూపుచు
చింత బడుచు నచ్చమాంబ చెప్పెను బాధన్
తే.గీ
ఎదురు చూడంగ పుట్టిన మధుర ఫలము
నొక్కగానొక్క పుత్రుడు మక్కువితను
జన్మతో నంధకారంబు జగతిజూడ
నోచుకోలేదు గనుమని నుతిని వేడఁ

కామెంట్‌లు
Unknown చెప్పారు…
నిజమే నండి విశ్వంబునకు విజ్ఞాన ఘనుడు