తప్పు ;-- డా.గౌరవరాజు సతీష్ కుమార్.
 చేసిన తప్పు ఒకటి 
నిజం దాస్తే రెండు 
అబద్ధం చెబితే మూడు 
నిజం చెబితే అన్ని మాఫీ 
చేసిన తప్పు ఒప్పుకుని 
మళ్ళీ తప్పును చేయకుండా
చెడ్డ పేరు చెరిపేసుకోండి 
మంచి పేరు తెచ్చుకోండి !!

కామెంట్‌లు