ఉత్పలమాల;-మచ్చ అనురాధ
 కట్టెల మోపు నెత్తుకొని కావడి గానిడి , తల్లిబిడ్డడున్
కట్టుక చంకకున్  జనుచు కాంతయు ,కష్టము జేయుచుండె తా
పుట్టెడు బాధలన్ బడియు  పోరును  సల్పుచు పొట్టకూటికై
కట్టగ బోరు మిద్దెలను కాలము చెల్లును కొండజాతికిన్.


కామెంట్‌లు