ఈశ్వరు డెచట గలడు? "శంకర ప్రియ.," శీల.,సంచారవాణి: ౯౯౧౨౭ ౬౭౦౯౮
 🙏సర్వశక్తి మంతుడు
     సర్వజ్ఞు డైనట్టి
      ఈశ్వరు డెచట గలదు?
        ఆత్మ బంధువు లార!(1)
 🙏అంతటా వ్యాపించి
      అష్ట మూర్తిగ నున్న
     ఈశ్వరు డిచట గలడు!
      ఆత్మ బంధువు లార!(2)
           ( ఆత్మ బంధు పదాలు., శంకర ప్రియ.,)
👌"ఈశ్వరుడు" అనగా సకలైశ్వర్య యుక్తుడు! అణిమాది అష్టసిద్ధులు కలవాడు!   "అష్ట మూర్తు"లైన..  భూమి, జలము, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశము, సూర్యుడు, చంద్రుడు, జీవాత్మ.. అను, ఎనిమిది రూపములలో విరాజిల్లుచున్నాడు!
👌షట్ గుణవంతు డైన  "భగవానుడు" ఎక్కడున్నాడు?" అని, మనమంతా పలువిధాలుగా ప్రశిస్తున్నాము!
"God" is "no where"? (గాడ్ ఈజ్ నో వేర్?) దైవము లేడెక్కడ? అని, హేతువాది, మరియు నాస్తికుడు.. అడిగిన "ప్రశ్న"లోనే; మనకు "సమాధానం" లభిస్తుంది!
"God" is "now here"! (గాడ్ ఈజ్ నౌ హియర్)! అనగా, సచ్చిదానంద స్వరూపుడైన పరమేశ్వరుడు.. ఇక్కడనే యున్నాడు! అని, భావార్ధం!
👌స్వర్ణకారుడు, బంగారంతో.. పలువిధములైన ఆభరణములను తయారుచేస్తాడు! అవి.. ఉంగరం, గాజులు, కంఠహారం.. మున్నగువాటి రూపములో నున్న బంగారం మాత్రం ఒక్కటే! అయినప్పటికి, వాటిని పలువిధము లైన పేరులతో వ్యవహరించు చున్నాము! అట్లే, పరమేశ్వరుని యొక్క విభూతులను తెలుసుకొనడం వలన; ఆరాధకులకు భగవంతుని "యథార్థ తత్వము" గోచర మవుతుంది! శివమస్తు!
       ⚜️ఆటవెలది పద్యము⚜️
       లేడు దేవుడనెడు  వాడెచ్చటను లేదు
       అనుచు నొక్కి పలికె, నాస్తికుండు
      "లేడు.. లేడు.. లేడు, లేడురా (చూడరా) కంసాలి!"
       పసిడి ఉంగరమ్ము బదులు పలికె
( "సహజ కవి" శ్రీ నండూరి రామకృష్ణ మాచార్యులు)

కామెంట్‌లు