ఎన్నికలోస్తేచాలు. పేరు: సి. శేఖర్(సియస్సార్), పాలమూరు, 9010480557

 వాళ్ళంతే
నాయకులు 
ఎన్నికలొస్తున్నాయంటే
ఎన్నైనా నమ్మబలుకుతరు
కులాన్నడ్డువెట్టుకొనికొకరు
మతాన్నడ్డవెట్టుకొనొకరు
తోచిందల్లా తోసేస్తరు
లేనో నిప్పు రాజేస్తరు
చీల్చతూ కుర్చీనాక్రమిస్తరు
బహుజనులగావాల్సింది
పేరుగాదు
రాజకీయాధికారం
పెత్తనాన్ని చెలాయించేందుకు మస్తుగ జిమ్మిక్కులుజేస్తున్నరు
వాళ్ళతో కుమ్ముక్కైయ్యారో
మారని తలరాతలకు వారసులౌతరు
బహుజనమా కళ్శుతెరువు
చూసుకో ఆలోచన చేసుకో
భవిష్యత్తు భద్రంగా నిర్మించుకో
వాళ్ళమాటలన్ని నీ ఓటును దోచేందుకేనని తెలుసుకో
వెనుతిరిగి చూసకో
మారని నీ బతుకుతీరును

కామెంట్‌లు