న్యస్తాక్షరి:;-మమత ఐలహైదరాబాద్9247593432
 - లు, లా, యు, ము   పాదాదిలో
తే.గీ
లుప్త మైనట్టి సంకల్ప రుజువుగోరి
లాలనను పొంద సృజనను కాల రాయ
యుక్తి చేపట్ట నేమంత శక్తి హెచ్చు
మురిపెమేతీరుతప్ప యీ మొరటుపనికి

కామెంట్‌లు