కోరాడ నానీలు

 జీవితాంతం.... 
  ప్రేమ,సేవలతో.... 
     త్యాగమయిగా  ఆమె !
.      మూడుముళ్ల బంధం !!
    ******
  సు క్షేత్రమై.... 
     నాటిన బీజాలను 
      బలమైన ఫలాలుగా  ... 
        అందించును  భార్య !
      *******
    మోసి, కని, పెంచి.... 
      వంశాభివృద్దితో  .... 
       మానవ  సమాజ 
        నిర్మాతలు భార్యలే !
      ******
 తల్లియై... 
   పిల్లలను కని... 
     కుటుంబాన్ని ఇచ్చేది 
       అర్ధాంగియైన భార్య !
      *****
ధర్మార్ధ కామమోక్షాలకు 
   అండగా ... 
     జీవితాలు  పండించేది ... 
       భార్యలే.... ! 
     ******
కామెంట్‌లు