చిత్ర స్పందన ;-టి. వి. యెల్. గాయత్రి.పూణే. మహారాష్ట్ర.
కందము

జోరున కురియగ వానలు
దారులు నదులాయె నకట!తప్పవు తిప్పల్
నీరై పోయెను సకలము 
ఘోరంబిది చూచు చుండ కూలెను బతుకుల్ /
------------------------కామెంట్‌లు