గజల్ ; -చంద్రకళ యలమర్తి8008915928
రదీఫ్ : రాగంలో 
=========
మదిలోనీ ఊహలన్ని పాడెనులే రాగంలో 
ఆవీణా తీగలఫై విరిసెనులే రాగంలో 

ఆకొండా ఆకోనా ..నామాటే వినిపించెను 
సెలయేటీ గలగలలే .. పలికెనులే 
రాగంలో 

ఆచెట్టూ ,ఆకొమ్మా ఆకులన్ని ఊగాయిలె 
నాపాటనె విన్నట్టుగ నవ్వెనులే రాగంలో 

ఆ దేవుని దీవెనలే మనసారా కోరితికద
ఆగుళ్ళో గంటలేమొ మోగెనులే రాగంలో 

చంద్రకళా కన్నుల్లో  కలలెన్నో వున్నాయి గ 
గజలునేను  వ్రాయగనే మెరిసెనులే రాగంలో

కామెంట్‌లు