యోగం;-.డా.పి.వి.ఎల్. సుబ్బారావు, 9441058797.
బాల పంచపది
=============
1. ఏకాగ్రతకు మూలము !  
   అన్యచింతన దూరము!
  ఆధ్యాత్మిక జీవన మార్గము!  
  మోక్ష సాధన రహస్యము!
 ధ్యానం చేయాలి,
 మోక్షం సాధించాలి, రామా!

2. మనసు మనిషికే ఉన్నది!
   అదే మనల్ని నడిపిస్తున్నది!
ఆది, నీవు నా వశం అంటుంది!
మన,వశమైతేమాటవింటుంది!
  ధ్యానం చేయాలి ,
 మోక్షం సాధించాలి ,రామా!

3. మనసును అదుపులో,
                 ఉంచాలి !
    సరియైన దారి,
             నడిపించాలి !
   దైవం మీద ,
        దృష్టి నిలపాలి !
  నిత్యం ధ్యానం, 
              సాధన చేయాలి!
ధ్యానం చేయాలి ,
మోక్షం సాధించాలి ,రామా!

4. నేడు జీవితం,
       సమస్యల మయము!
    అనుక్షణం ,
              ఘర్షణ కారణము!
    మనసు ,
         అశాంతికి ఆశ్రయము!
    ధ్యానం ,
         జీవన రక్షణ కవచము!
   ధ్యానం చేయాలి ,
   మోక్షం సాధించాలి, రామా!

5. తనువు ఆసనం వేయాలి!
    నాలిక నామం జపించాలి!
    మనసు జపం చేయాలి!
   అంతరంగం నిర్మలం కావాలి!
   ధ్యానం చేయాలి ,
    మోక్షం సాధించాలి ,రామా!
________


కామెంట్‌లు