దీపావళి ;-- డా.గౌరవరాజు సతీష్ కుమార్.
దీపావళి దీపావళి దీపావళి
అందమైన దీపాల దీపావళి 
!!దీపావళి!!
పొద్దుపొద్దున మనము లేద్దామా
తలంటి స్నానాలు చేద్దామా
కొత్తబట్టలు తొడిగి ఆడుదామా
సేమియాపాయసం తిందామా
!!దీపావళి!!
అబ్బబ్బో టపాకాయలెంతబాగున్నాయ్
ఎన్నో రంగుల్లో మురిపిస్తున్నాయ్
భూమిమీద భూచక్రం తిరుగుతోంది
విష్ణుచక్రం నాచేతిలో తిరుగుతోంది
!! దీపావళి!!
చిచ్చుబుడ్డి వెలుగులను పంచుతోంది
రాకెట్టు నింగికేసి ఎగురుతోంది
ధన్ ధన్ తుస్ తుస్ ఢాం ఢాం ఆటంబాంబులు
అందరినీ ఎంతో భయపెడుతున్నాయ్
!! దీపావళి!!
దీపావళి ఎంతో బాగుంది
పిల్లలను పెద్దలను మురిపిస్తోంది
అందరికీ బాధలన్ని మరిపిస్తోంది
మన అందరికీ ఆనందం పంచుతోంది
!! దీపావళి!!


కామెంట్‌లు