చిత్రస్పందన /;-టి. వి. యెల్. గాయత్రి.పూణే. మహారాష్ట్ర.
తేటగీతి /
------------


కార్తికంబున శ్రద్ధగా కలికి యొకతి 
పుణ్యములు పొంద గృహమున ముదముగాను 
దేవునికి పూజ జేయుచు దీపములను
వరుస గావెలిగించెను భక్తి తోడ.
-----------------------

కామెంట్‌లు