: విభవము ( వరుసగా పాదాదిలో);-ఎం. వి. ఉమాదేవి
 ఆటవెలది
(వి)సుగుపడుచువంట వివరాలు జూడును 
(భ)జన సేయ రారు  భామ లెపుడు
(వ)రుస పనులజేసి వయసైన తరువాత 
(ము)క్తి గోరి వచ్చు ముదిత గుడికి  !!

కామెంట్‌లు