ప్రభంజనం;- కొప్పరపు తాయారు--సెల్ ; 9440460797
         ఆశగా నిన్ను చూస్తుంటే అలా 
          ఆ పరుగులు ఏమిటి
          కరుణ ఉందని దరికి వస్తే
           దారి లేదంటావేమి?

           వెర్రి వెర్రి గా నిన్ను పిలుస్తుంటే
            చిరునగవే నీదు  మౌనం!
            దారి చూపి దగాపడ్డ
            తనువేమో లేదాయె!!

           వెతుకులాట బ్రతుకు లో
            ఏమని వెతుకను ?
            మమత కోసమా,?
             బ్రతుకు కోసమా?

            బ్రతకలేని భయం లేని, దావాగ్ని
             జ్వాలల్లో వేడిమి కోసమా?
             అడిగిన అర్థ మవని ప్రశ్న
             పిలిచిన వినపడని శబ్దంలా!!
   
             కడకు ఉలకక పలకక
              మనసున్న లేనట్టే
              బండరాయిలా ఏమిటది?
              ప్రశ్న కానీ ప్రశ్న!!

              ప్రజా బహుళ్యానికి ఒక
               సవాలా?
               ఏమిటో ఊహ కందని కదలిక
               హృదయాంతరాల ప్రభంజనం!!!
            
            
   

కామెంట్‌లు