కవన కహానీలు;-గుండ్లపల్లి రాజేంద్రప్రసాద్, భాగ్యనగరం
మట్టిబుర్రకు
మంచి ఆలోచనలు
తట్టలేదు
ముట్టలేదు

కళ్ళకు
కవితా విషయాలు
కనబడలేదు
కనికరించలేదు

కలమునుండి
క్షర రహితములు
కారలేదు
పేరలేదు

ప్రకృతి
పొంకాలను
చూపలేదు
మోపలేదు

పుటలపై
పదాలు
కూర్చోలేదు
కూడలేదు

చేతిలోకి
కలము
రాలేదు
రాయమనలేదు

కవిత
కలలోకొచ్చి
కవ్వించలేదు
కరుణించలేదు

పాఠకులను
కైతలు
చేరలేదు
చదివించలేదు

బుద్ధి
బడుద్దాయి అయ్యి
సాగలేదు
శ్రమించలేదు

రోజూవచ్చే
రచనా వస్తువులు 
అగపడలేదు
అమరలేదు

కవిగారి
కవనా వ్యాసంగం
కదలలేదు
మెదలలేదు

కవిగారు
కవితాభిమానుల
కుతితీర్చలేదు
ఖ్యాతిపొందలేదు

కవిగారి
కవనదాహము
తెమలలేదు
తీరలేదుకామెంట్‌లు