భావోద్వేగాలు..... ; కోరాడ నరసింహా రావు.-

               మనుషులకే కాదు, 
పశువులు, పక్షులు, మృగాలకు సైతం మామూలే... !
    యాక్షన్ కి... రి యాక్షన్... !
స్పందన - ప్రతిస్పందనలు.... 
   దాచా  లనుకున్నా దాగనివి 
శృంగార, హాస్య, వీర, రౌద్రాది 
నవరసాలలోపాటు...వాత్సల్య 
రసమూ ఆయా సందర్భాలలో 
హృదయాంతరాలనుండి పొంగుకొస్తే... ఆపే శక్తి.... 
  దేనికీ లేదు కదా..... !!
     *****

కామెంట్‌లు