చిత్ర కవిత ; -కోరాడ నరసింహా రావు !

 స్వరమునకు నడకలు నేర్పే 
    సహకార జంత్రవాద్య మిది !
 తెలంగాణమున పాలమూరు లో... పురుడు పోసుకున్నది!!
పేరుకిది మెట్ల కిన్నెర... ! 
దీనిది చూడచక్కని వన్నె ర.. !!
అత్యుత్తమ జాతీయ పద్మశ్రీ నే 
కైవసము చేసికొన్నదిరా... !
 తెలంగాణఖ్యాతిని....
     ఎలుగెత్తి  చాటుతూ.... 
  పోరాటాలకే కాదు... 
    కళ ల లోనూ మాతెలంగాణ 
      మేటియే ననీ.... 
ఈ ప్రపంచమునకు చాటు తున్నదిరా.... !
       ******

కామెంట్‌లు