* కోరాడ నానీలు *

 పరతంత్రమైనా 
  గణతంత్రమైనా 
    పాలకులు రాజులే 
      ప్రజలు పావులే..... !
     ******
తెల్లదొరతనం 
  నియంతృత్వం !
   మననాయకులది 
     గొప్ప స్వార్ధతత్వం.... !
   *******
వాళ్ళైతేనేం  - వీళ్లయితేనేం 
    దోచుకోటంలో... 
    ఎవరికి ఎవరూ 
           తీసిపోరు... !
     ******
స్వరాజ్య  మొచ్చీ 
    డెబ్బయ్యయిదేళ్ళు 
     అభివృద్ధితో పాటు 
       అన్యాయాలకూ !
      ******
కామెంట్‌లు