చిత్రం ; కట్టబ్రహ్మాణి 3వ.తరగతి సహస్రఉన్నతపాఠశాల సిద్ధిపేట 

కామెంట్‌లు