చిత్రం ; ఫర్యానాజ్ 5వ తరగతి , వివేకానంద కాన్వెంట్ హైస్కూల్ భరత్నగర్ -పంపిన వారు..హెచ్. ఎం.శ్రీమతి ధనదుర్గ 

కామెంట్‌లు