చిత్రాలు ; ఎల్. భువన్ సాయి , 6 వ తరగతి, విజ్ఞాన్ వరల్డ్ వన్ స్కూల్ ,హనుమాన్ జంక్షన్ 

కామెంట్‌లు