చిత్రానికి పద్యం ; మిట్టపల్లి పరశురాములు
 మేతకొరకుపాట్లు-మేషమ్ముపడెజూడు.                                   
ఆకులందుకొనక-నవనియందు.                
 వాహనమునుయెక్కి-వంచిచిగురులెన్నొ.                         
  మేయుచుండెతృప్తి-మేకయపుడు

కామెంట్‌లు