చిత్రం ; మోక్షిత 2వ తరగతి ; స్ప్రింగ్స్ హైస్కూల్ భరత్ నగర్ మూసాపేట్ దగ్గర , హైదరాబాద్ -హెచ్.ఎం.శ్రీమతి ఆదిలక్ష్మి 9985667670


 

కామెంట్‌లు