జీవన సార్ధకత .;- డా.పి.వి.ఎల్. సుబ్బారావు.-94410 58797.

 28.
 భక్తుడు వేషధారణ,
             బాహ్య స్వరూపం!
     
ఇది జన ప్రదర్శనకు,
                       పరిమితం!
     
  అంతరంగ శుచి ,
             నేడు అత్యవసరం!          
  అంతరంగమే,
             నిజ దైవ నివాసం!    
        
  సగుణాభివృద్దితో ,
                    సాక్షాత్కారం!
29.
   మానవత్వ సంకేతం,
               కర్మఫల త్యాగం!
 
   త్యాగ ఫలితం,
        పరమ శాంతి లభ్యం !
   పరమ శాంతి పొందడమే,  
                  భగవత్ ప్రాప్తి!
    
   భగవత్ ప్రాప్తి.,అంటే ,
     భగవంతుని,ప్రియత్వం!
   
   ఆ ప్రియత్వ లక్షణాల,   
     సముపార్జనే ధ్యేయము!
30.
    సర్వ ప్రాణుల యందు,
        అపేక్ష, ద్వేషం వద్దు!
 
      గృహాదుల యందు ,
       ఎట్టి  ఆసక్తి కూడదు!
 
     ఈర్ష్య నుండి ముక్తి,    
        పక్షపాతరాహిత్యం!
 
    క్షమాగుణ సంపన్నత,
        కరుణా పరిపూర్ణత!
 
   స్వార్థరహిత ప్రేమ ,
       ఇంద్రియ నిగ్రహ దక్షత!
_______________________
రేపు కొనసాగుతుంది.

కామెంట్‌లు