ఉత్తముడు- ఉన్నతుడు!;- డా పి.వి. ఎల్. సుబ్బారావు, 9441058797.
 
డా. సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్,
   జన్మదినం.
   ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం! శుభాకాంక్షలు, అందిస్తూ!
========================================  
1. ఆయన సర్వేపల్లి,
                     జ్ఞాన పాలవెల్లి!
   ఆకాశాన సదా ,
                   పున్నమి జాబిల్లి! 
    రాధాకృష్ణుడు,
         తత్వజ్ఞాన విశారదుడు!
   ఉత్తమ పదవి,
ఉపాధ్యాయుడై,వన్నెతెచ్చె!. ఉన్నత పదవి ,
  రాష్ట్రపతిగా ఘనతకెక్కె!
2. బాల్యం నుంచి అమిత,
     విద్యాసక్తి, కుశాగ్ర బుద్ధి!
     విద్యార్థి వేతనాలు ,
       అందుకున్న ప్రతిభాశక్తి !
     తన విద్యార్థి వేతనంతో,
         సాటి విద్యార్థుల ఆర్తి,!
     తెలిసి ఫీజులు ,
     చెల్లించిన ఆదర్శమూర్తి!
     ఏ తరగతిలోనైనా,   
   ఉపాధ్యాయుల అభిమానం, 
   చూరగొన్న దీప్తి!
3. విద్యార్థి దశలో,
          వివాహం జరిగింది!
   వివాహం విద్యానాశనం ,
               సూక్తి మారింది!
   విద్యలో అత్యున్నత స్థాయి,   
    చేరుకున్న దీక్షా దక్షుడు!
   తత్వశాస్త్రం,
            అధ్యయన అంశం! తత్వశాస్త్రానికే చిరునామా,   
                అయిన గౌరవం!
4. ఆయన శ్రోతల పాలిట,
                      ఆరాధ్యవక్త!
    విశ్వవిద్యాలయ స్థాయిలో,
         అమేయ బోధనాకర్త!
   విద్యార్థుల హృదయాలపై,    
      ఆయనది చెరగని ముద్ర! 
 మైసూరు విశ్వవిద్యాలయ, విద్యార్థులు ఇచ్చిన వీడ్కోలు! గురు శిష్య సంబంధానికి, 
              మిన్నంటిన జేజేలు!
5. భారతీయ పాశ్చాత్య,
                 తత్వశాస్త్రాలు!
    అధ్యయనంలో ఆయన,
                     సభ్యసాచి !
   బోధనలో. విద్యార్థులకు, 
                     ద్రోణాచార్య!
   దేశ విదేశాలలో,
        ఆయన, ప్రసంగాలు!  
  విద్యుత్తులా ప్రసరించిన,
          విద్వత్ తరంగాలు!
6. ఆయన గ్రంథాలు,
            జ్ఞాన సుగంధాలు!
     ఆయనజీవితం ,
           రచనలకే అంకితం !
    ఆ రచనలన్నీ ప్రపంచాన,
                   ప్రామాణికాలు!
   ప్రతి అక్షరం  నిర్దేశిస్తుంది,
                    మన మజిలీ!
   ఆయన నిర్దేశించిన ,
      జీవన లక్ష్యం శీలం!
7. ఆయన తెలుగు వెలుగు,
.               భారతరత్న!
    బ్రిటిష్ వారి సర్,
                గౌరవ జ్యోత్స్న !
   ఆయన జన్మదినం,    
   ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం!   
   గురువుగా ఆయన,
                జ్ఞాన సింధువు !
తరతరాలకు గురువులందరకు,
                ఆదర్శ బంధువు!
___'______


కామెంట్‌లు