జీవన సార్ధకత.;- డా.పి.వి.ఎల్.సుబ్బారావు,9441058797.
 7.
  రంతి దేవుని సర్వదాన,   
             సమర్పిత గుణం!
  శ్రావణ కుమార,         అమ్మానాన్నల సేవా భావం!  
దధీచి తన వెన్నెముక ,
                ధర్మబద్ధ త్యాగం!
 బుద్ధుని అహింసే ,
  పరమ ధర్మం, సరి సూత్రం !
మానవ జీవన మనోనేత్రం,
                       మానవత్వం!
8.
   మానవత్వబీజం.,
              నీ యందు ఉన్నది!
   
  అది మొలకెత్తితే,
      మహావృక్షం అవుతుంది!   
 
  గ్రహించు ,ఆ బాధ్యత,
                     నీపైనే ఉన్నది!
 
   వికసించని మొగ్గ,
                    కొమ్మకి భారం !
  మొలకెత్తని విత్తు,
                    ఫలం నిష్ఫలం!
9.
  అనాదిగా దైవత్వమూలం,   
                      మానవత్వమే!
 
  దైవం మనిషిగా,   
           అవతరించడం నిజమే!
 
  దైవం మానుషరూపేణ ,
                     ఓ నిరూపణమే!
 
  దుష్ట శిక్షణ ,శిష్ట రక్షణ,
                     లోకానుభవమే !
  జగాన నిలచిన, 
       పరమ అద్భుత సాక్ష్యమే!
_________
రేపు కొనసాగుతుంది.


కామెంట్‌లు